Me at Caesarea.  Photo taken by my fellow photographer/tourist, Simon. 


Photo taken with iPhone 4s